Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Korttidsarbete

2020-04-07

Förutsättningar för att få stöd
Stödet är tänkt för att annars livskraftiga företag inte ska behöva säga upp medarbetare. En förutsättning för att få stöd är att orsakerna till krisen ligger utanför arbetsgivarens kontroll och de måste vara tillfälliga. För att få stöd får företaget inte vara skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning, vara under företagsrekonstruktion, vara på obestånd eller ha restförda skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten. Arbetsgivaren måste också ha vidtagit andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna.

Stödet gäller alla företagsformer och alla företagsstorlekar. Ett aktiebolag med endast en anställd som också är ägare kan få del av stödet. Även anställda familjemedlemmar kan få del av stödet. Så var det inte från början utan reglerna har ändrats. Det bara enskilda näringsidkare som inte kan få stöd om de själva går ner i arbetstid. Det spelar inte heller någon roll vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. Även bemanningsföretag och konsultföretag kan därför få del av stödet.

Det måste också finnas ett avtal om korttidsarbete. Är företaget bundet av ett kollektivavtal gäller reglerna i detta avtal. Även företag med hängavtal är bundna av kollektivavtal. Saknar företaget kollektivavtal måste det finnas ett skriftligt avtal som omfattar minst 70 % av de anställda om korttidsarbete på driftsenheten, i regel alla anställda som arbetar på samma geografiska adress oberoende av uppdelning i olika avdelningar. Arbetstidsförkortningen och löneminskningen måste vara lika för alla anställda som omfattas av korttidsanställningen.

Beräkning av stödets storlek
Minskning av arbetstid sker med 20 %, 40 % eller 60 % och utgår från den anställdes ordinarie arbetstid. Stöd kan erhållas för löner upp till 44 000 kr/månad och anställd. Av tabellen nedan framgår hur mycket löneminskningen blir och hur mycket arbetsgivarens personalkostnader minskar.

Arbetstids-                                    Löneminskning av                      Minskning av
minskning                                     ordinarie lön                                arbetsgivarens kostnader

20%                                                  4%                                                    19%
40%                                                  6%                                                    36%
60%                                                  7,5%                                                53%

Ansökan om stöd sker hos Tillväxtverket. I övrigt administreras stödet av Skatteverket. Stöd kan sökas för sex månader med möjlighet till förlängning med ytterligare tre månader. Företag kan få stöd för korttidsarbete från den 16 mars 2020.